Mastering

Forstærk din musiks emotionelle udtryk!

Mastering i 4 lette skridt

1.Kontakt

Skriv eller ring så vi kan planlægge dit projekt. Hvornår skal masteren være klar? Hvornår kan du sende filer?
Hvad skal masteren anvendes til? Få en GRATIS mixevaluering før mastering.

2.Upload

Læs retningslinjerne eller se videoer på FAQ-siden.
Upload dine filer via en hvilken som helst ønsket filoverførselstjeneste.

3.Lyt

Download din master. Lyt på forskellige lydkilder og evaluer. Dans, hvis du har lyst.
Skriv dine evt. ønsker og rettelser i fælles Google docs.

4.Smil

Vi retter indtil fuld ilfredshed inden for rimelighedens grænser.
Betal venligst faktura med bankoverførsel efter godkendelse af den færdige master.

Hvad kunderne siger

Priser

*DK Priser er inklusiv MOMS

Stereo mastering

8+ Sange

Pris pr. sang
DK 750
 • Til du er tilfreds
 • Gratis mix check
 • To års backup
bedste pris

Stereo mastering

3-7 sange

Pris pr. sang
DK 775
 • Til du er tilfreds
 • Gratis mix check
 • To års backup

Stereo mastering

1-2 Sange

Pris pr. sang
DK 800
 • Til du er tilfreds
 • Gratis mix check
 • To års backup

Stem mastering

8+ Sange

Pris pr. sang
DK 1625
 • Max 8 stereo STEMS
 • Gratis mix check
 • Til du er tilfreds
 • To års backup
bedste pris

Stem mastering

3-7 sange

Pris pr. sang
DK 1750
 • Max 8 stereo STEMS
 • Gratis mix check
 • Til du er tilfreds
 • To års backup

Stem mastering

1-2 sange

Pris pr. sang
DK 1875
 • Max 8 stereo STEMS
 • Gratis mix check
 • Til du er tilfreds
 • To års backup

Stem mastering

1+ sange

Pris pr. sang
DK 1075
 • Max 2 stereo STEMS
 • Gratis mix check
 • Til du er tilfreds
 • To års backup

Hvis du ønsker at sende flere stems eller hybrid mastering (mellem mix og mastering), kontakt venligst for et tilbud.

On-site mastering

Hvorfor gå til et mastering studie, når mastering studiet kunne komme til dig? Som et resultat af banebrydende tekniks udvikling til prøveudtagning er dette nu muligt. Jeg kan medbringe mine rum og højttaleropfattelser uden at påvirke dit akustiske miljø. Jeg kan blive i min komfortzone, og endnu vigtigere kan du blive i din. Kontakt venligst for et tilbud.

blank

Audio restoration

Gamle medieformater kan revitaliseres og forstærkes med moderne teknologi og frem for alt med fuld respekt for de originale optagelser. Afhængigt af kvaliteten af optagelsen og mediets tilstand vil forskellige former for støjreduktion og gendannelse være mulig. Kontakt venligst for et tilbud

Retningslinjer for klargøring og levering af filer til mastering

Læs venligst dette eller se videoen nedenfor, før du leverer filer til mastering.

Filer

For det bedst mulige resultat af masteringen bør du forsøge at levere filer af så høj kvalitet som muligt. helst wav- eller aiff-filer, som begge er ukomprimerede lydfiltyper. Undgå, hvis det er muligt, at sende komprimerede lydfiler såsom MP3 eller AAC eller andre MPEG-formanter. Men hvis det er det eneste, du har, så kan jeg arbejde med det som sidste udvej.

Sample rates

Med hensyn til sample rates kan jeg arbejde med  sample rates mellem 44.1 kHz til 192 kHz, men du bør altid beholde den originale sample rate af din produktion hele vejen fra optagelse til mastering. Så anvend ikke op eller ned sampling før mastering. Med andre ord, hvis du optog i 16 bit  ved 44,1 kHz, så skal du forblive i den opløsning, og du bør levere pre-masterne i den samme opløsning. Og hvis du optog i 32 bit ved 192 kHz, så burde du levere dine filer i den opløsning, giver det mening ikke?

DIthering

Anvend venligst ikke dithering, da dithering og noise shaping kun er nødvendigt, når du ændrer bitdybden. Hvis det er nødvendigt, vil jeg tilføje dithering eller noise shaping i slutningen af mastering-kæden, hvis vi går fra en højere opløsning til en lavere opløsning, såsom fra 32 bit til 16 bit for eksempel.

Reference og pre-master

Lad os nu tale referencer og hvordan man får det bedst mulige resultat af masteringen. Det gør mit job meget lettere, hvis du sender to mix. Ét mix som reference til det, du har lyttet til med alle plug-ins eller hardware og lignende inkluderet på masterbussen.

Du er velkommen til at tilføje ønskede ind og udløbs tider eller fades på denne fil,  især hvis du har specifikke ønsker. Dette giver mig en guideline og en referencefil til, hvad du faktisk har lyttet til, før mastering.

Med hensyn til den anden fil, pre-masteren

Bypass eventuelle limiters, loudness maximizers og width enhancers på masterbussen. Undgå på alle måder digital overstyring, og prøv at holde et maksimalt peak niveau omkring -3 eller -4 dB for at give luft til mastering.

Masterbus kompression

Anvend kun masterbus-kompression, hvis det er et farve- eller karakter valg. Anvend ikke masterbus-kompression for at opnå højere lydstyrke. 

Forberedelse til fillevering

Ind og udløbs tider

Inden du bouncer din pre-master, skal du være opmærksom på at fange de første millisekunder i begyndelsen og alle rumklangs- og delay-halerne i slutningen af nummeret.

Normalisation

Undlad at normalisere pre-master-filen, men lyt venligst til filen før levering, og sørg for, at den lyder korrekt, især hvis du laver offline-bounce.

Navngivning og rækkefølge

Hvis du sender mere end én sang, og det er meningen, at de skal relatere til hinanden i en rækkefølge, bedes du navngive filerne i overensstemmelse hermed: Positionsnummer i sekvenssangen eller spornavnet. Som her:

01_Lovesong

Det gør det meget nemmere for mig at få rækkefølgen rigtigt fra starten.

Eksterne referencer

En anden ting jeg gør brug af, er det jeg kalder eksterne referencer. Dette kan være et hvilket som helst stykke musik, der så at sige eksisterer i den virkelige verden.
Musik, som du virkelig kan lide og føler dig bekendt med. Gerne i samme genre som din musik, for at fungere som referenceværktøj.
Denne type reference kan være meget nyttig, da den giver, hvad jeg kalder et åbent vindue til den virkelige verden, og giver mig indsigt i, hvad du elsker lydmæssigt.
Send mig også den eksterne reference, helst som en fil, men et link er også fint.
 

Levering

Komprimer eller zip mappen inklusive referencemixet, pre-master mixet og de eksterne referencer. Upload filen til mig enten via hvilken som helst overførsels tjeneste, du foretrækker.

 

Hvad skal masteren anvendes til?

En sidste vigtig ting. Oplys venligst fra start, hvilket medium eller hvilken platform masteren skal bruges til.

Alternative versioner

Hvis du har brug for alternative versioner som et radio edit eller en instrumental eller en capella version, så husk at bede om det. Det koster en smule ekstra per version.
 
Forvirred?

Hvis du har nogle spørgsmål til denne informations tsunami, så tøv ikke med at skrive eller ringe.

Retningslinjer for klargøring og levering af filer til stem mastering

Læs venligst dette eller se videoen nedenfor, før du leverer filer til stem mastering.

Stem mastering

Is a very useful technic kinda in between mix and mastering and works out great if you’re not totally happy with the overall mix. Stem mastering gives me a lot of more options to tweak the different parts of the mix, which would not be possible with just a stereo file.

Splitting up the stems

How you split up the stems all depends on the program material. But be aware, not to put colliding elements in the same stem. Like bass and drums together or lead and background vocals together. Otherwise it later on makes it impossible to do a sing-back version without the lead vocals for instance. Maybe you have a very important keyboard or guitar part. That part should not be bounced together with other elements playing at the same time.

How many stems?

My fixed price for a Stem master Includes a maximum of eight stereo Stems
So if you feel the need to go beyond that I will label it a hybrid master or a small mix with mastering which has another price tag.

I also offer a small stem master with only two stems, if you just wanna spilt the mix into vocals and instruments, this still gives more options than just the mix file.

Check your stems 

After bouncing the stems please drag them into a new arrangement and cross reference with your mix. Is everything in its right place and does it sound as expected? If not you need to go back and fix those issues.
 

Filetypes :

For the best possible result of the mastering you should try to deliver as high-quality files as possible. preferably wav or aiff  files which are both uncompressed audio file types. If possible please avoid sending compressed audio files Such as MP3 or AAC Or other MPEG Formants But if that’s all you got and your original recording was in that format then I will work with that anyway.

Sample rates :

Now regarding sample rates I can work with any sample rate Up to 192 kHz but you should always keep the original sample rate of your production all the way from recording to mastering. So please do not apply up or down sampling before Mastering. In other words if you recorded in 16 bits  at 44.1 kHz then you will stay in that resolution and you will deliver the pre-masters in that same resolution. And if you recorded in 32 bits at 192 kHz then you should deliver your files in that resolution, makes sense?

DIthering :
 

Please do not apply dithering since dithering and noise shaping Is only necessary when you Change bit depth. If necessary I will be doing Some dithering or noise shaping at the end of the mastering chain if we are going from a higher resolution to a lower resolution such as from 32 bits to 16 bits For instance.

 

Reference and pre-master: 

Reference file

Now let’s talk references and how to get the best possible result of the mastering. It makes my job a lot easier If you provide two mixes. One mix as a reference to what you have been listening to with all plug-ins or hardware and such included on the master bus. Feel free to apply heads and tail durations or fades to this file. Especially if you have specific wishes. This gives me a guideline and a reference to what you’ve actually been listening to before mastering.
 

Pre-master file

Regarding The other file, the pre-master, please bypass any limiters, loudness maximizers and with enhancers on the master bus. 
Avoid by all means digital clipping and try to keep a maximum peak level around -3 or 4 dB to leave headroom for mastering.
 Please do only apply master bus compression if it’s a colouring or character choice.
Please do not apply master bus compression to achieve loudness or hotter levels.
 

External references

Another thing I use a lot is what I call external references. This can be any piece of music that so to speak exist in the real world.
Music that you really like and feel acquainted with. Preferably in the same genre as your music, to work as a reference tool.

An open window to the world

This type of reference can be very helpful, since it provides, what I call an open window to the real world and gives me insight to what you adore soundwise.
Please send me the external reference as well, preferably as a file, but a link is also fine.
 

Sorting the sequence

If you’re sending more than one song please sort them in folders labeled with the sequence Number and track title. Then name the stems by what they contain For example drums, bass, guitars And so on.
Compress or zip that folder and send it to me either through my Wetransfer channel or any other service you prefer.
 

What is the master for?

One last important thing. Please let me know from the get go which medium or platform the master should be used for and if you need alternative versions like a radio edit or an instrumental or a capella version.
 

Confused?

If you have any questions what so ever regarding this information overload, please do not hesitate to write or call me.